Baskı Öncesi Sertifikası Kursu

Baskı Öncesi Sertifikası Kursu

Baskı Öncesi Sertifikası Kursu'nu başarı ile tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Onaylı belge almaya hak kazanır.
Resmi gazetede yayınlanan; TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİĞE ulaşınız.


Sertifika Kursları İçin Bizi Arayın
Sertifikalarla İlgili Bilgi Almak İçin Bizi Arayın
0544 509 8606

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi Sertifikası

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.

Uluslar arası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır.

Beceri geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan bu modüler programı geliştirme sürecinde ilgili tüm paydaşlar ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış, kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak belirlenen yeterlikler ünitelerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.

Bu programın hayata geçirilmesiyle, iş gücünün bireysel gelişimine, istihdam edilebilirliğinin artırılmasına, işletmenin verimlilik ve kalitesine, sektörün daha kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanmasına ve bunların sonucu olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

 

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi Belgesi

MESLEK ELEMANI TANIMI
Baskı öncesi işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, matbaa sektöründe :
1. Resim ve özel matbaalarda ,
2. Ajanslarda,
3. Fotoğrafçılarda,
4. Gazetelerin baskı öncesi bürolarında,
5. Dershanelerin dizgi bölümlerinde ,
6. Dizgi bürolarında çalışabilirler.

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir .
2. Programın uygulanabilmesi için matbaa alanında üretim yapan işletmelerin kalite kontrol donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında matbaa alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde matbaa alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici , bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır .

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak ,
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

MEB Onaylı Baskı Öncesi Sertifikası

BELGELENDİRME
Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
 • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler .

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda , mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey , gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama kon ularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, matbaa alanında faaliyet gösteren fabrikalar ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir .

Sertifika Kursları İçin Bizi Arayın
Kayıt İşlemleri ile İlgili Bilgi Almak İçin Bizi Arayın
0544 509 8606

Milli Eğitim Onaylı Baskı Öncesi Belgesi

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer ,
1. Teknik resim çizip ve okuyabilecektir.
2. Renk uygulamaları yapabilecektir.
3. İlk orijinali, vektörel çizim programında hazırlayabilecektir.
4. Resim işleme programında fotoğrafları düzenleyebilecektir.
5. Montaj yapabilecektir.
6. Dijital baskı yapabilecektir.
7. Ofset baskı kalıbı hazırlamak için film oluşturabilecektir
8. Ofset baskı için uygun yöntemle kalıp hazırlayabilecektir .
9. Bilgisayarda ofis programlarını kullanabilecektir .
10. Temel fotoğraf çekimi yapabilecektir.
11. Ambalaj işlemleri yapabilecektir.
12. Karton işlemleri yapabilecektir.

MEB Onaylı Baskı Öncesi Belgesi

EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER
Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak
Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek
Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak
İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

MODÜL VE İÇERİKLERİ

 • Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
 • Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.
 • Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.
 • Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
 • Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
 • Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
 • Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi İşçi Sağlığı

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, inceleme, araştırma, görüşme, örnek olay incelemesi v.b. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

GENEL AMAÇ
Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kuralları uygulayabilecektir.
AMAÇLAR
Öğrenci/Kursiyer ,
1. İş yerinde güvenlik önlem lerini alabilecektir.
2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.
3. İş yerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak gerekli tedbirleri alabilecektir.
4. İş yerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapabilecektir.
5. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.
6. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir.

Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi İş Güvenliği

İÇERİK
A. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR
1. İş güvenliğinin tanımı
2. İş güvenliğinin önemi
3. İş güvenliğinin amacı
4. İşçi sağlığı
5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
a. Genel güvenlik
b. Kişi güvenliği
c. Tezgâh ve cihaz güvenliği
6. Koruyucu araçlar
a. Solunum sisteminin korunması
b. Vücudun korunması
7. Makinelere takılan koruyucu aparatlar
8. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
a. Sıhhi tesisatlar
9. Elektrik tesisatları
a. Elektrik enerjisi
b. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
c. Sigortalar
d. Topraklama ve önemi
e. Aydınlatma
10. Isıtma ve havalandırma tesisatları
a. Isıma araçları
b. Yakıt ve yakacaklar
c. Havalandırma tesisatları

B. MESLEK HASTALIKLARI
1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması

C. KAZA VE YARALANMA
1. İş kazasını meydana getiren nedenler
2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri
4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları
5. Kaza raporları

D. YANGIN
1. Yanma olayı
2. Yangın çeşitleri
3. Yangının nedenleri
a. Korunma önlemlerinin alınmaması
b. Bilgisizlik
c. İhmal
d. Kazalar
e. Sabotaj
f. Sıçrama
g. Doğa olayları
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
a. Soğutarak söndürme
b. Havayı kesme
5. Söndürücü maddeler
6. Yangın önlemleri
a. Yapısal bakımdan yangından korunma
b. Organizasyon bakımından yangından korunma
7. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

E. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER
1. İş kazasının işverene bildirilmesi
2. İş kazasının işveren tarafından S. G .K’ ya bildirilmesi
3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

F. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI
1. Kanunlar
2. Yönetmelikler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili performans çalışması yaptırılarak hazır bulunuşluğu ölçülecektir.
2. Öğrenim sürecinde İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uygulamalar ikili grup çalışması, eğitsel oyunlar, anlatım, soru cevap, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, örnek olay, kelime ilişkilendirme, drama, rol yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.
3. Öğrencinin modül sonunda kazandığı yeterlik, gösterdiği performans ve meydana gelen ürün, performans değerlendirme, drama, görüşme, gösteri, performans değerlendirme, grup değerlendirme, kendi kendini değerlendirme, doğru yanlış, kısa ve uzun cevaplı yazılı yoklama, proje vb. teknikleri kullanılarak ölçülecektir.

Sertifika Kursları İçin Bizi Arayın
Sertifikalarla İlgili Bilgi Almak İçin Bizi Arayın
0544 509 8606

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi Sertifika Programı

GENEL AMAÇ
Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam ve donanım sağlandığında, sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak baskı öncesi işlerini yapabilecektir.

AMAÇLAR
Öğrenci/Kursiyer,

1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak baskı öncesi işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun işin gereklerine uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir. .

İÇERİK
A. BASKI ÖNCESİ
1. Teknik resim çizer ve okur.
2. Renk uygulamaları.
3. İlk orijinali, vektörel çizim program hazırlama.
4. Resim işleme programında fotoğraf düzenleme .
5. Montaj yapımı .
6. Dijital baskı yapımı .
7. Ofset baskı kalıbı hazırlamak için film oluşturma .
8. Ofset baskı için uygun yöntemle kalıp hazırlama .
9. Bilgisayarda ofis programlarını kullanma .
10. Temel fotoğraf çekimi .
11. Ambalaj işlemleri .
12. Karton işlemleri.

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan makinelerin çoğunluğunun hareketli aksama ve kesici yüzeye sahip olması.
3. Kullanılan malzemelerin ağır olması.

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Mobilya imalat atölyelerinde havalandırma ve aydınlatma şartları
2. Çalışma ortamlarının eğimi ve kaygan zemin
3. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
4. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği.
5. Aynı anda birkaç farklı ekiple beraber çalışma zorunluluğu

D. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli ayakta çalışma gereksinimi
2. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
3. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi
4. Uygun koruyucu malzeme taşıma gereksinimi
5. İşin dikkat gereksinimi

Kurs Başvuru Formu